ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

GDPR

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
 1. Správca osobných údajov
Sprinx Systems, a.s., IČ: 26770211, so sídlom Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4 Vás týmto v súlade s čl. 12 Nariadenia informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach (ďalej len „správca“).
 1. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k splneniu zákonných povinností správcu.
 1. Zdroje osobných údajov
  1. subjekty údajov
  2. partneri
  3. zákazníci
 1. Kategórie osobných údajov
  1. adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov: meno, priezvisko, titul,
  2. údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov: kontaktná adresa, telefónne číslo, e–mailová adresa
 1. Kategórie subjektov údajov
  1. zamestnanci a spolupracovníci
  2. zákazníci
  3. partneri
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
  1. zamestnanci spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na jej činnosti
  2. spracovatelia osobných údajov
 1. Účely spracovania osobných údajov
  1. zrealizovanie nákupu služby
  2. komunikácia so zákazníkmi
  3. marketingové účely
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov uskutočňuje správca. Spracovanie sa uskutočňuje v sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne i manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Na tento účel prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo prísť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu a taktiež k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 1. Doba, počas ktorej budú spracovávané údaje uložené
Dĺžka doby, na ktorú je subjektom údajov udeľovaný súhlas so spracovaním osobných údajov a počas ktorej budú spracovávané údaje uložené, je uvedená v príslušnom písomnom súhlase subjektov údajov, pričom ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zaistenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových alebo iných vzťahov či príslušných právnych predpisov.
 1. Právny základ prs spracovanie osobných údajov
Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov. V súlade s čl. 6 odst. 1 Nariadenia môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať údaje iba v týchto prípadoch:
 1. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov alebo na uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov
 2. spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje
 3. spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby
 4. spracovanie je nevyhnutné na splnenie úloh uskutočňovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca
 5. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu či tretej strany, okrem prípadov keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektov údajov vyžadujúcich ochranu osobných údajov
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s čl. 12 Nariadenia správca týmto informuje subjekt údajov o jeho právach, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov. Konkrétne subjektu údajov prináleží:
 1. právo podať sťažnosť dozorovému orgánu podľa čl. 13 Nariadenia
 2. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia
 3. právo na opravu, výmaz a obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 16 až 19 Nariadenia
 4. právo prenositeľnosti údajov podľa čl. 20 Nariadenia
 5. právo vzniesť námietku podľa čl. 21 Nariadenia
 6. právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, včítane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia
 7. právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov, ktoré bude mať za následok vysoké riziko pro práva a slobody fyzických osôb podľa čl. 34 Nariadenia

 1. Poverený pracovník správcu

Pre prístup ku svojim osobným údajom, pro odvolanie svojho súhlasu s ich spracovaním alebo pre akýkoľvek iný úkon spojený so spracovaním osobných údajov môže subjekt kontaktovať povereného pracovníka správcu: Jiřího Jingera, tel.: +420 251 014 211 a  e-mail: isms@sprinx.com.